Zoals elk bedrijf, werkt ook CV Zeker met algemene voorwaarden. In deze voorwaarden wordt voor beide partijen uitgelegd wat de rechten en plichten zijn op onze diensten. Wij raden aan om de voorwaarden te lezen voordat je een dienst bij ons afneemt. Zo weet je altijd waar je aan toe bent en worden verrassingen achteraf voorkomen.  Op deze pagina hebben wij geprobeerd de algemene voorwaarden zo eerlijk en beknopt mogelijk te beschrijven. Wil je toch de originele voorwaarden lezen. bekijk dan de algemene voorwaarden die achter deze link is verscholen.

 

1. Werkingsfeer

De algmene voorwaarden zijn er voor jouw als consumenten voor ons als CV Zeker. Ze gaan in op het moment dat je een dienst bij ons afneemt.

2. Definities

We kunnen ze hier wel allemaal op noemen maar uiteindelijk draait het er om dat jij als klant centraal staat.

3. Toepasselijkheid

Als je een dienst afneemt bij CV Zeker dan krijg je daar bij onze algemene voorwaarden. In deze voorwaarden staat beschreven wat wij van elkaar kunnen verwachten. Het is belangrijk om deze van te voren onder ogen te krijgen en deze te lezen. Wij proberen op onze beurt jou zo duidelijk en op tijd mogelijk te informeren.

4. Het aanbod

het aanbod op onze website is zo beschreven, zodat het voor jou als klant duidelijk is wat hij aankoopt. Het kan voorkomen dat wij een foutje maken of het systeem wat cijfers heeft omgedraaid. Dan kunnen hier geen rechten aan worden verleend.

5. De aankoop/overeenkomst

Als je iets bij ons besteld dan krijg je een bevestiging. Op het moment dat je deze accepteert is er tussen jou en CV Zeker een overeenkomst.  Onze web omgeving is beveiligd en onze betalingsomgeving gaat via een beveiligde partner wel zo veilig. (link naar mollie)

 

6. Herroepingsrecht

Als je iets koopt in een website dan heb je de mogelijkheid om binnen 14 dagen je product weer terug te sturen. Jij als consument mag het product wel uitpakken om te kijken of het goed product is. Mocht het product toch niet zijn van wat je er van verwacht had dan moet je dit binnen 14 dagen naar aankoop kenbaar maken aan herroepingsrecht@cv-zeker.nl.

Is het product door ons al geïnstalleerd of gebruik je het product al, dan vervalt je herroepingsrecht.

7. Kosten in het geval van herroeping

Als je binnen 14 dagen kenbaar hebt gemaakt dat je het product wilt herroepen. Dan zal CV Zeker de kosten voor terug verzenden betalen. Heb je al betaald voor de dienst? Dan zal CV Zeker na ontvangst van het product het totale bedrag binnen 14 dagen terug betalen.

8. Wanneer kan je niet herroepen?

 • De door de klant speciaal bestelde items
 • Artikelen die kunnen bederven of verouderen
 • Op software waar de zegeling van is verbroken
 • Bij installatie van het artikel voordat de 14 dagen zijn verstreken
 • Wanneer het product duidelijk sporen van gebruik vertonen

9. De prijs

De prijs op onze website is altijd incl BTW. Het kan zijn dat het systeem of wij zelf een foutje maken in de prijs. CV Zeker is dan niet verplicht het product volgens die prijs te leveren. Mocht de overheid beslissen de BTW te verhogen en dit is niet doorgevoerd op onze website dan zal je dat helaas nog wel moeten betalen.

10. Serviceovereenkomst

Bij elke serviceovereenkomst wordt de CV ketel onderhouden en betaal je niet extra voor het aan rijden naar de locatie. Omdat de serviceovereenkomsten kan betaan uit verschillende modules. Zijn er ook verschillende vormen en afspraken bij deze modules. Wil je meer weten dan verwijzen wij je toch door naar onze complete algemene voorwaarden.

11. Ingangsdatum serviceovereenkomst

Nadat je de offerte hebt bevestigd kan je een afspraak maken voor de eerste start beurt. Tijdens deze beurt controleren wij de al gehele staat van de CV ketel. Mocht er nog wat mis zijn dan vragen wij jou om deze gebreken op te lossen. Nadat dit is gebeurd kan je gebruiken maken van de afgelopen service. Mocht je je bedenken dan kan je altijd binnen 14 dagen naar bevestiging van de overeenkomst kosteloos de overeenkomst ontbinden. Hou er wel rekening mee dat als de startbeurt of een storingsbezoek heeft plaats gevonden dit niet meer kan.

12. Onderhoudsbeurt en storingen

12 maanden na de startbeurt heb je weer recht op een controle. Storing kunnen 24 uur per dag gemeld worden op nummer 085.666666. Wij proberen de storingen met een spoedeisende karakter binnen 24 uur naar melding op te lossen. Storingen zonder spoed worden opgelost in overleg met de jou als klant.

13. Storingen die buiten het serviceovereenkomst vallen

Het kan voorkomen dat er storingen zijn die ontstaan door factoren waar wij geen invloed op hebben. Deze zijn hier onder beschreven en vallen buiten de overeenkomst.

 • Storingen die ontstaan zijn doordat er geen gas of elektra aanwezig is
 • Storingen veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, bevuiling van de binnenleiding, leiding lekkage of storingen van andere oorzaken van buitenaf.
 • Storingen door het verkeerd gebruik van schakelaars of het niet aan hebben staan van de thermostaat
 • Storingen door verstopping, door kalkafzetting en diffusie
 • Storingen in vervuilde rookgaskanalen of kanalen die verborgen zitten in bouwkundige constructies
 • Storingen door onvoldoende water of lucht in de leidingen
 • Het herprogrammeren van de thermostaat
 • Storingen aan de installatie na wijzigingen die niet zijn aangebracht door CV Zeker
 • Buiten de onderhoudsbeurt langskomen om de CV ketel bij te vullen.

14. looptijd en beëindiging serviceovereenkomst

De overeenkomst wordt standaard aangegaan voor 1 jaar of zoals anders afgesproken voor 2 jaar. Na dat deze tijd is verstreken wordt de overeenkomst automatisch verlengt. Je hebt dan het recht om de overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.

15. leveren en uitvoeren

Wij verzenden de producten naar de locatie zoals aangeven door jou als klant. Wij verzenden dit zo snel mogelijk of uiterlijk binnen 30 dagen. Mocht een product niet voorradig zijn dan zullen wij altijd contact met jouw opnemen. Heb je iets gekocht waar ook installatie bij hoort dan komen wij dat installeren op maandag tot met vrijdag tussen 8:00 en 17:00. Wij controleren wel altijd eerst of de locatie waar wij het product moeten installeren voldoet aan de eisen.

16. Verplichtingen als klant

Als wij moeten langskomen om het product te installeren. Dan verwachten wij dat jij thuis bent op de dag en tijd van de afspraak.  De weg naar de locatie waar wij moeten werken moet vrij zijn van obstakels. Zo kunnen wij gelijk starten met de werkzaamheden en zijn wij je zo min mogelijk tot last.

17. Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

Mochten wij begonnen zijn met werkzaamheden bij jou thuis, maar deze werkzaamheden niet hebben afgemaakt. Dan heb je het recht om naar 14 dagen het werk te laten afmaken door een derde partij. De kosten die dit met zich mee brengt mag jij verrekenen met het bedrag wat jij CV Zeker nog schuldig bent.

 

18. Meer minderwerk

Mocht er meer werk ontstaan tijdens de werkzaamheden bij jou thuis. Dan overleggen we dit eerst met jou en doen vooraf een prijs afspreken. Zo is er van te voren duidelijk waar je aan toe bent.  Mocht het meer werk hoger zijn dan 300 euro dan wordt er eerst een offerte gestuurd ter goedkeuring.

19. Onvoorziene omstandigheden tijdens het werk

Mocht er tijdens installatie iets voor doet waardoor het werk niet voortgezet kan worden. Dan zal CV Zeker onmiddellijk jou inlichten met en duidelijke uitleg wat er aan de hand is. In samenspraak zal er worden gekeken hoe we het werk gaan voortzetten.

20. Overmacht

Als de uitvoering van het werk wordt gestopt door overmacht van een van de partijen. Dan zijn wij of jij gerechtigd het werk te beëindigen.

21. Oplevering van het werk

Nadat CV Zeker klaar is met het werk dan zal hij dit vertellen.  Samen bekijken wij of de werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals afgesproken. Nadat alles goed is bevonden tekenen jij de werkbon.

22. Eindafrekening

Na oplevering van het werk krijg je een werkbon/factuur waar duidelijk staat omschreven welke werkzaamheden zijn verricht en wat de prijs is. Dit bedrag kan betaald worden via Pin, IDeal, contant, overboeking of automatisch incasso.

23. betaling

Als de betaling nog niet is geweest blijft CV Zeker eigenaar van de producten die geleverd zijn. Bij een automatisch incasso wordt het bedrag evenredig verdeeld over de maanden en afgeschreven van jou rekening.

24. Garantie

Op de producten zit garantie zoals door de fabrikant overeengekomen. Op installatie zit een garantie van 12 maanden of langer als anders overeengekomen.

25. Schade

Mochten wij per ongeluk schade toebrengen aan jou eigendommen dan zijn wij of onze installateurs daarvoor verzekerd. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze complete algemene voorwaarden.

26. Wijzigingen van de algemene voorwaarden en serviceovereenkomst

Wij kunnen onze algemene voorwaarden wijzigen. Deze wijzigen zullen wij communiceren via de website of via een schriftelijk schrijven.

27. Slotbepalingen

Op onze algemene voorwaarden is altijd het Nederlands recht van toepassingen. Voor de volledige voorwaarden verwijzen we je naar de complete algemene voorwaarde.


Download onze Algemene voorwaarden

Add to cart